Handelsnaam ondernemer:  LifestyelFirst
Mason Jar Kitchen is onderdeel van LifestyleFirst
Vestigings-/bezoekadres: Ketelkade 107, 4463 LB Goes - Nederland

Telefoonnummer en tijdstip telefonisch te bereiken: +31 (0)6-45229365, bereikbaar van 10.00 - 17.00 uur op werkdagen

E-mailadres: hello(@)lifestylefirst.nl
KvK-nummer: 55628028
Btw-identificatienummer: NL002016856B76

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn ontbindingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Mason Jar Kitchen;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor ontbinding die Mason Jar Kitchen ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Ontbindingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Mason Jar Kitchen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Mason Jar Kitchen: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mason Jar Kitchen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Mason Jar Kitchen en consument.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 3. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Mason Jar Kitchen kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Mason Jar Kitchen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 4 – Ontbindingsrecht

 1. De consument mag de koop in de eerste 14 dagen ontbinden. Bij de koop van producten gaat deze termijn in op de dag na ontvangst van de producten en in het geval van diensten op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan.
 2. Gedurende deze bedenktermijn van 14 dagen mag de consument het product uitproberen zoals dat gebruikelijk zou zijn bij een aankoop in een offline winkel. Aangebroken verpakkingen, waarvan de inhoud niet compleet is, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
 3. De consument moet binnen de termijn aan Mason Jar Kitchen mededelen dat de consument gebruik wil maken van het ontbindingsrecht. Dit kan door het bestelnummer en klantgegevens te mailen naar hello(@)lifestylefirst.nl of door het modelformulier in te vullen en naar bovenstaand adres te mailen. Consument krijgt na deze mededeling tijdig van Mason Jar Kitchen instructies met betrekking tot het retourneren van de producten en verdere procedures.
 4. Producten moeten vervolgens binnen 14 dagen nadat consument de mededeling van ontbinding heeft gedaan, weer door Mason Jar Kitchen zijn ontvangen.
 5. Consument draagt de kosten van de retourzending van de producten.
 6. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf, is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 7. Wanneer de consument een overeenkomst is aangegaan voor een regelmatige levering van producten (abonnement), is het ontbindingsrecht uitgesloten, wanneer de uitvoer van het abonnement met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen, voordat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken.

Artikel 5 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. De voedingssupplementen van Mason Jar Kitchen / LifestyleFirst mogen enkel gebruikt worden door personen van 18 jaar of ouder.
 3. Allergie-informatie en alle ingrediënten worden vooraf op de website medegedeeld en zijn terug te vinden op de omverpakking.
 4. Alle geleverde supplementen zijn in dichte verpakking na levering tenminste 12 maanden houdbaar.
 5. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 6. De garantie geldt niet indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Mason Jar Kitchen en/of de verpakking zijn behandeld. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Consument moet de producten gebruiken zoals omschreven in de instructies op de verpakking.
 2. Mason Jar Kitchen is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen of schade doordat consument de producten niet volgens instructie heeft bewaard of gebruikt.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

 1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 2. Producten worden uiterlijk binnen 30 dagen na aankoop geleverd, tenzij vooraf een andere levertermijn is overeengekomen. Van eventuele vertraging zal Mason Jar Kitchen tijdig mededeling doen. In het geval van een abonnement zal na de eerste levering steeds met de overeengekomen interval een nieuwe hoeveelheid, zoals overeengekomen, worden geleverd.
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Mason Jar Kitchen zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen of het aankoopbedrag te crediteren. De consument mag bij de levering van een vervangend product, de overeenkomst binnen 14 dagen ontbinden. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Mason Jar Kitchen. 

Artikel 8 – Abonnement Supplementen

 1. De consument kan een overeenkomst (abonnement) dat voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en enkel door mededeling van de opzegging, met alle klantgegevens, te mailen naar hello(@)lifestylefirst.nl.
 2. De consument kan een overeenkomst (abonnement) die voor bepaalde tijd is aangegaan, steeds tegen het einde van de bepaalde tijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en enkel door mededeling van deze opzegging, met alle klantgegevens, te mailen naar hello(@)lifestylefirst.nl.
 3. Het abonnement mag door Mason Jar Kitchen automatisch worden verlengd. Na een automatische verlenging heeft de consument het recht de overeenkomst elke maand, met een opzegtermijn van een maand, op te zeggen.

Artikel 9 – Betaling

 1. Betalingen op de website zijn mogelijk met iDeal of creditcard (Multisafepay).
 2. Abonnementen worden afgerekend met gebruikmaking van automatische incasso. Levering geschiedt na een geslaagde incasso.
 3. Een stornering door de consument, staat niet gelijk aan een opzegging en schort de betalingsverplichtingen niet op. Mason Jar Kitchen mag de kosten van de stornering, verhalen op de consument. 

Artikel 10 – Klachten

 1. In het geval van klachten vragen we vriendelijk deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan van de klachten, te e-mailen naar hello(@)lifestylefirst.nl. Zorg voor een duidelijke omschrijving van de klacht. Bewaar eventuele verpakkingen van producten waar de klacht betrekking op heeft.
 2. Mason Jar Kitchen zal uiterlijk binnen drie dagen per e-mail reageren op de klacht.
 3. Wanneer niet direct een oplossing geboden kan worden, zal Mason Jar Kitchen melden welke verdere informatie daarvoor nodig is of binnen welke termijn Mason Jar Kitchen de klacht kan oplossen.
 4. Wanneer een klacht niet tussen Mason Jar Kitchen en consument opgelost kan worden, mag de consument de klacht indienen via het Europees ODR platform http://ec.europa.eu/odr zodat de klacht door een geschillencommissie behandeld kan worden.

Artikel 11 – Geschillen

 1. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende of onderliggende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen kunnen in een uiterst geval worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de woonplaats van de consument valt. 
Product aan wensenlijst toegevoegd
Product aan vergelijken toegevoegd

MASON JAR KITCHEN MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Voor het functioneren van de site en het verbeteren van het gebruiksgemak. Daarnaast maken we gebruik van cookies en het verzamelen van informatie door derden voor marketing doeleinden. Door verder gebruik te maken van onze website ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Voor meer informatie, lees hier meer over Privacy & Cookies >